miércoles, 11 de noviembre de 2009

Sekiguchi Sensei

Retrato de Sekiguchi Takaaki Sensei, 21º Soke de Muso Jikiden Eishin Ryu, Iaijutsu.
Lapiz

2 comentarios: